Chọn lĩnh vực khác
Tìm kiếm Năm ban hành Hiển thị mỗi trang
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
69 /GD&ĐT 13/01/2018 lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT 13/01/2018 LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT
03/2008/TT-BNV 12/01/2018 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XÉT NÂNG NGẠCH KHÔNG QUA THI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ CÓ THÔNG BÁO NGHỈ HƯU
Luật số: 58/2010/QH12 23/10/2017 Quốc hội ban hành Luật viên chức.
LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 23/10/2017 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
LUẬT BIỂN VIỆT NAM 23/10/2017 Luật số: 18/2012/QH13
LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI 23/10/2017 Luật số: 73/2006/QH11
Luật Phòng cháy và chữa cháy 23/10/2017 Luật số: 40/2013/QH13
Luật Bảo hiểm y tế 23/10/2017 Luật số: 46/2014/QH13
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 17/10/2017 Số: 55/2014/QH13
LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN 04/11/2016 Luật số: 104/2016/QH13
LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN 04/11/2016 Luật số: 96/2015/QH13
Số: 53/2014/QH13 13/10/2016 LUẬT CÔNG CHỨNG
HD692 15/04/2016 HD 692 công tác thi đua khen thưởng
Số:1016 /GD&ĐT-TCCB 12/09/2015 V/v hướng dẫn kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015
04 2015/NDCP 01/09/2015 Nghị định thực hiện dân chủ
Số: 29-NQ/TW 04/11/2013 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XI
Số: 119/GD&ĐT 01/03/2013 V/v lấy ý kiến về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
41/2010/TT-BGDĐT 06/02/2013 Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
Số: 29/2012/NĐ-CP 04/12/2012 VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

 


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3997401 - Email: thphuthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com