THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 78
Số lượt truy cập: 2444088
QUANG CÁO
Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường tiểu học Phú Thủy 9/23/2017 10:02:01 PM

 

  PHÒNG GD&ĐT  LỆ THỦY                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH PHÚ THỦY                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số:        /QĐ- HT                                Phú Thủy, ngày 15 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên,

 học sinh trong trường tiểu học Phú Thủy

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỦY

         

Căn cứ vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Thông tư­ số 41/2010/TT- BGD&ĐT ca B Giáo dc và Đào to v vic ban hành Điu l tr­­ưng Tiu hc;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ- CP ngày 09/1/2015 về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ tình hình thực tế của trường TH Phú Thủy,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường tiểu học Phú Thủy.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường tiểu học Phú Thủy có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

 

  Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 - Phòng GD&ĐT (b/c);

 - CB, GV, NV, HS nhà trường (t/h);

 - Lưu VT;

 - Đăng Website trường.     

                           

                                                                          Lê Thị Tuyết Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH PHÚ THUỶ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỦY

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-HT ngày 15/9/2017 của

Hiệu trưởng trường TH Phú Thủy)

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Đối tượng thực hiện:

Quy tắc này quy định các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang công tác và học tập tại trường tiểu học Phú Thủy - xã Phú Thủy - huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình.

Điều 2: Mục đích:

Mục đích quy định Quy tắc ứng xử khi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường tiểu học Phú Thủy nhằm:

- Quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh khi thực hiện nhiệm vụ, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm nhằm đảm bảo sự liêm chính và tăng cường tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ của mọi cá nhân trong nhà trường.

Thực hiện công khai các hoạt động khi thi hành nhiệm vụ, khi học tập, nghiên cứu và quan hệ xã hội của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, nhân viên trong thực hiện các quy định của Pháp luật.

Là cơ sở để giám sát việc chấp hành pháp luật, xử lý trách nhiệm khi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh vi phạm các chuẩn mực đạo đức khi thi hành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ công tác. Đồng thời là căn cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức. Là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm.

 

CHƯƠNG II

CHUẨN MỰC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TRONG NHÀ TRƯỜNG.

 

Mục 1

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN PHẢI LÀM

Điều 3. Ứng xử với bản thân - gia đình:

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định. Chấp hành mọi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Luôn trau dồi đạo đức của nhà giáo.

- Xây dựng lòng tự trọng và lối sống lành mạnh, giản dị, tiết kiệm văn minh, lịch sự.

- Luôn có ý thức học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm, kiến thức Tin học, Ngoại ngữ …

- Xây dựng gia đình văn hóa ở nơi cư trú.

   Điều 4. Ứng xử với công việc:

- Nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn của ngành, của nhà trường đề ra.

- Tôn trọng và phục tùng quyết định của các cấp lãnh đạo.

- Tận tụy, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc, giảng dạy, trong các phong trào thi  đua, các hoạt động do trường tổ chức, thực hiện nghiêm túc Quy chế chuyên môn, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chương trình và kế hoạch dạy học.

- Tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động.  

- Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định của ngành.

Điều 5. Ứng xử với học sinh:

- Thân ái, gần gũi, tôn trọng, nhẹ nhàng, biết chia sẻ và đồng cảm với học sinh.

- Không xúc phạm thân thể, danh dự, bình tĩnh xử lý các tình huống sư phạm trước học sinh.

- Khách quan, công bằng, minh bạch trong đánh giá, nhận xét, luôn động viên và khuyến khuyến khích, trân trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập- rèn luyện.

- Gương mẫu trên mọi phương diện, là “Tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cho học sinh học tập và noi theo.

  Điều 6. Ứng xử với  đồng nghiệp:

- Tôn trọng, chân thành đóng góp xây dựng và bảo vệ uy tín đồng nghiệp.

- Hợp tác giúp đỡ  cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

- Cảm thông, chia sẽ những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống.

- Luôn gìn giữ sự đoàn kết nội bộ và thương yêu đùm bọc lẫn nhau.

  Điều 7. Ứng xử với cha mẹ học sinh và nhân dân:

- Hòa đồng, vui vẻ, cởi mỡ khi tiếp xúc với mọi người.

- Lắng nghe, tôn trọng những ý kiến của cha mẹ học sinh hoặc của nhân dân.

- Tận tình hướng dẫn, giải thích cụ thể, rõ ràng những vấn đề còn vướng mắc của mọi người trong thẩm quyền được giao.

- Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến mục đích của các cuộc vận động và xã hội hóa giáo dục.

Mục 2

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Điều 8. Các quy định chung:

1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải thực hiện những quy định tại các Điều 15, 16, 17, 18, 19 và Điều 20 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các Điều 37, Điều 40 của Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định của pháp luật khác về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên khi thực thi nhiệm vụ không được mạo danh để giải quyết công việc; không được mượn danh cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc của  cá nhân.

Điều 9. Những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên không được làm:

1. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân.

2. Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.

3. Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.

4. Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, ngư­ời khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.

5. Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.

6. Không sử dụng điện thoại trong giờ lên lớp. Trong giờ dạy không đi từ lớp này qua lớp khác.

7. Không mặc quần bò mài khi lên lớp, không mặc váy quá ngắn (trên đầu gối), váy, áo quá mỏng, quá hở hang khi đến trường.

8. Không gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng.

9. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.

10. Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường. Không để trẻ bị tai nạn thương tích trong trường lớp mình quản lí hoặc điều động phân công dạy thay.

11. Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như : cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại.

CHƯƠNG III

CHUẨN MỰC XỬ SỰ CỦA HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG.

Điều 10. Đối với gia đình:

- Lễ phép, kính trọng và vâng lời ông, bà, cha, mẹ và người lớn tuổi. 

- Nhường nhịn, chăm sóc và giúp đỡ em nhỏ.

          - Tham gia  công việc gia đình tùy theo sức của mình. 

- Giữ gìn nhà cửa luôn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.

          - Cùng chia sẻ khi gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. 

Điều 11. Ứng xử với thầy giáo, cô giáo:

          - Kính trọng, lễ phép và vâng lời thầy cô giáo. Ngôn ngữ trong xưng hô, chào, hỏi thể hiện sự tôn sư, trọng đạo trong nếp sống Văn hoá của dân tộc. 

- Biết bày tỏ  ý kiến, quan điểm và nguyện vọng trước thầy cô giáo. 

- Tích cực hợp tác với thầy cô trong mọi hoạt động giáo dục ở nhà trường.

Điều 12. Ứng xử  với việc học tập và rèn luyện: 

- Đi học đúng giờ, có đầy đủ sách vở và dụng cụ học tập. 

- Học sinh khi đến trường phải học bài cũ, chuẩn bị bài đầy đủ theo yêu cầu của thầy cô giáo và hình thành thói quen đọc bài mới định hình kiến thức trước khi đến lớp.      

- Chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài. Tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài, tích cực hoá trong hoạt động nhận thức. 

- Trung thực, nghiêm túc trong kiểm tra, thi cử. 

- Tham gia đầy đủ, nhiệt tình mọi hoạt động học tập do nhà trường, lớp tổ chức.

          - Tích cực, sáng tạo vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.

Điều 13. Ứng xử với bạn bè:

          - Vui vẽ, hòa nhã, biết gọi “bạn” xưng “mình” trong giao tiếp.

          - Biết tôn trọng, yêu quý lẫn nhau.

          - Biết cảm thông và chia sẽ  với những bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

          - Biết nhận lỗi và sửa lỗi khi mình làm điều sai với bạn. 

- Biết tha lỗi, có lòng vị tha khi bạn có lỗi với mình. 

- Trong học tập biết giúp đỡ, hướng dẫn tận tình khi bạn hỏi và sẵn sàng giúp bạn học yếu hơn mình; Tích cực học bạn để cùng nhau tiến bộ. 

Điều 14. Ứng xử với trường lớp và nơi công cộng:  

- Có trang phục giản dị, phù hợp với tâm sinh lý, lứa tuổi và đúng quy định của nhà trường. Mặc đồng phục đúng quy định.

          - Giữ gìn và bảo vệ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường, của lớp. 

- Không ăn quà vặt vứt rác bừa bãi trong lớp, trong trường. Bỏ rác đúng nơi quy định.

- Chăm sóc, bảo vệ các loài cây trồng; luôn có ý thức góp phần làm môi trường sống xanh, sạch, đẹp. 

- Chấp hành đầy đủ yêu cầu của  nội quy trường lớp và nơi công cộng

- Chấp hành tốt ATGT, ANTT trường học, an toàn sông nước, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

- Thực hiện đúng cam kết về chấp hành nội quy trong trường học.

- Biết cách bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho bản thân, tham gia học hỏi, rèn luyện kỹ năng sống.

- Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện, nước, trang thiết bị của nhà trường.
- Có ý thức bảo vệ các công trình văn hóa, các di tích lịch sử trong nhà trường và ở địa phương.

- Có ý thức tìm hiểu,  giữ gìn và phát huy truyền thống địa phương, truyền thống nhà trường.

Điều 15.  Đối với khách và người lớn tuổi

- Khi có khách đến thăm trường, học sinh phải biết chào hỏi lịch sự; hướng dẫn tận tình khi khách cần giúp đỡ.

- Lễ phép, kính trọng và vâng lời người lớn tuổi. Biết kính trên nhường dưới.
- Giúp đỡ người lớn tuổi khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường.

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh nhà trường và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy tắc này.

- Kiểm tra giám sát cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong việc thực hiện Quy tắc; phối hợp với công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến, theo dõi, đánh giá xếp loại công chức, viên chức và coi đây là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hàng năm.

Điều 17. Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có trách nhiệm thực hiện và vận động người khác cùng thực hiện đúng các Quy tắc ứng xử. Nếu phát hiện cá nhân vi phạm Quy tắc này phải kịp thời góp ý, đồng thời phản ánh với lãnh đạo nhà trường để xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 18. Thời gian thực hiện.

- Quy tắc này được thông qua và áp dụng thực hiện kể từ ngày ký Quyết định ban hành và được công khai trên Website của nhà trường, được cụ thể hóa và treo trong khuôn viên của nhà trường để CB, GV, NV và học sinh theo đó thực hiện Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh qui định thì sẽ được rà soát bổ sung hàng năm vào dịp Hội nghị cán bộ, viên chức cho phù hợp, mọi sự thay đổi được ban lãnh đạo của trường thông qua và Hiệu trưởng quyết định thực hiện.

 

                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 Nơi nhận:                                                                                        (Đã ký)

 - Phòng GD&ĐT (b/c);

 - Lưu VT;

 - Đăng Website trường.

                                                                           Lê Thị Tuyết Nhung

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Thi Tuyết Nhung
Lê Thi Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Thanh Diệp
Nguyễn Thị Thanh Diệp
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỦY - LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3997401 * Email: thphuthuy@quangbinh.edu.vn